• bEUjo+

    Contact project partners

Μάθετε για τους εταίρους του bEUjo+

Είμαστε μια διεπιστημονική ομάδα που εκπροσωπείται από 6 διαφορετικούς οργανισμούς από 5 ευρωπαϊκές χώρες.

Ανακαλύψτε μας!

Ο συντονιστής

SUD CONCEPT

Η Sud Concept είναι ένας συνεταιρισμός που ιδρύθηκε το 2008 ως γραφείο παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών και οργανισμός κατάρτισης. Η Sud Concept δραστηριοποιείται στην Κορσική, στην περιοχή ΠροβηγκίαΆλπεις-Κυανή Ακτή (PACA) καθώς και στις υπερπόντιες περιοχές (Γουαδελούπη, Γαλλική Γουιάνα)

Μάθετε περισσότερα

Τα τμήματα της Sud Concept είναι τα: Διεθνούς Συνεργασίας, Προσανατολισμού/Αξιολόγησης/Ενσωμ άτωσης, Βιώσιμου Τουρισμού και Ανάπτυξης, Επιχειρήσεων, καιΠεριβάλλοντος. Η ομάδα της Sud Concept ανταποκρίνεται στις ανάγκες των Γαλλικών επικρατειών μέσω του προσδιορισμού των ιδιαιτεροτήτων της κάθε μίας, την εφαρμογή δράσεων για την κάθε επικράτεια ξεχωριστά καθώς και το διαμοιρασμό αυτών των δράσεων μεταξύ των επικρατειών. Οι δράσεις της επιτρέπουν την απόκτηση γνώσεων σχετικά με το οικονομικό πλαίσιο για την ανάπτυξη των ακόλουθων δραστηριοτήτων:

Εκπαίδευση ενηλίκων και επαγγελματική κατάρτιση·
Κατασκευή, υποστήριξη και αξιολόγηση καινοτόμων έργων·
Αξιολόγηση των συσκευών και των δημόσιων πολιτικών, συμπεριλαμβανομένης της κοινωνικής καινοτομίας·
Διάγνωση / συμβουλευτική ανάπτυξης
Γεωγραφική κινητοποίηση

Συνιστά τόσο έναν οργανισμό παροχής συμβουλευτικής, όσο και κατάρτισης, και ως εκ τούτου παρέχει ένα ευρύτατο φάσμα υπηρεσιών. Εξειδικεύεται στον σχεδιασμό προγραμμάτων κατάρτισης και στην επαγγελματική κατάρτιση γενικότερα, αλλά είναι επίσης σε θέση να εντοπίζει τις ανάγκες των επικρατειών μέσω των διαφόρων διερευνητικών αποστολών που πραγματοποιεί.

Εταίρος

MINDSHIFT

Η Mindshift είναι μια συμβουλευτική εταιρεία με ειδίκευση στο ανθρώπινο δυναμικό, που επενδύει στην απόδοση και την αναβάθμιση των ικανοτήτων των ανθρώπων, επιδιώκοντας να ενισχύσει την ψηφιακή και διαπροσωπική ωριμότητα στους οργανισμούς και την κοινωνία.

Μάθετε περισσότερα

Σε εθνικό επίπεδο, η MINDSHIFT συνεργάζεται με την The Key Talent Portugal, μια συμβουλευτική τεχνολογίας διαχείρισης ανθρώπινου δυναμικού που ειδικεύεται στην προσέλκυση και αξιολόγηση ταλέντων, και αναπτύσσει πλατφόρμες, όπως το Panorama και το AplyGo, που επιτρέπουν τη βελτιστοποίηση, εφαρμογή και διαχείριση ψηφιακών, ευέλικτων και ελκυστικών διαδικασιών διαχείρισης ανθρώπινου δυναμικού με βάση την ανάλυση δεδομένων.

Σε ευρωπαϊκό επίπεδο, είμαστε στρατηγικός εταίρος για την ανάπτυξη έργων διακρατικής συνεργασίας με στόχο τη δημιουργία καινοτόμων λύσεων στον τομέα της κατάρτισης νέων και ενηλίκων σε έξι βασικούς τομείς: αναβάθμιση δεξιοτήτων και επανεκπαίδευση, ένταξη και απασχολησιμότητα, βιώσιμη ανάπτυξη, ενδυνάμωση των γυναικών, επιχειρηματικότητα και δημιουργικότητα, και ψηφιακή κατάρτιση.

Η Mindshift δεσμεύεται στις αρχές της Κοινωνικής Υπευθυνότητας και στην Ατζέντα 2030 για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη, συστήνοντας μια ομάδα από μέλη προσωπικού με διαφορετικό υπόβαθρο και επαγγελματική εμπειρία.

  • Antonio Genarelli – antonio@idec.gr

Εταίρος

IDEC

Η IDEC είναι μια εταιρεία συμβουλευτικής και κατάρτισης που βρίσκεται στον Πειραιά, στην Ελλάδα. Οι υπηρεσίες της περιλαμβάνουν την κατάρτιση, τη συμβουλευτική διαχείρισης, τη διαχείριση ποιότητας, την αξιολόγηση και την ανάπτυξη λύσεων ΤΠΕ για τον ιδιωτικό και δημόσιο τομέα.

Μάθετε περισσότερα

Η IDEC έχει διαπιστευθεί ως κέντρο διά βίου μάθησης και διοργανώνει μαθήματα ενδοϋπηρεσιακής κατάρτισης για εκπαιδευτικούς και εκπαιδευτές/-τριες, επισκέψεις μελέτης και δραστηριότητες άτυπης μάθησης για μαθητές/-τριες αρχικής εκπαίδευσης και κατάρτισης, ενώ παρέχει μαθήματα κατάρτισης και πρακτική άσκηση για φοιτητές/-τριες σε επαγγελματική κατάρτιση και για άτομα που βρίσκονται στην αγορά εργασίας. Μεταξύ αυτών, και σε σχέση με το bEUjo+, προσφέρουμε επίσης κατάρτιση ειδικά ανεπτυγμένη για να λειτουργήσει ως Εισαγωγή στη διαχείριση ευρωπαϊκών έργων.

Η IDEC έχει μακρόχρονη εμπειρία σε ευρωπαϊκά προγράμματα, στα οποία συμμετέχει εδώ και περίπου 30 χρόνια. Έχουμε εργαστεί στο πλαίσιο διαφορετικών προγραμμάτων και πάνω σε διαφορετικές πολιτικές, ιδιαίτερα στον τομέα της Εκπαίδευσης και της Ποιότητας: Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Επαγγελματικών Προσόντων (EQF), Ευρωπαϊκό Σύστημα Μεταφοράς Πιστωτικών Μονάδων στην Επαγγελματική Εκπαίδευση (ECVET), Europass, Ευρωπαϊκό Δίκτυο για τη Διασφάλιση της Ποιότητας στην Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση (EQAVET), επικύρωση της μη τυπικής και άτυπης μάθησης, καθώς για την επίτευξη μεταρρυθμίσεων στα συστήματα εκπαίδευσης και κατάρτισης σε εθνικό επίπεδο.

Εταίρος

INFODEF

Το INFODEF, Institute for the Promotion of Development and Training (ινστιτούτο για την προώθηση της ανάπτυξης και της κατάρτισης), είναι ένα ιδιωτικό και ανεξάρτητο κέντρο έρευνας, ανάπτυξης και καινοτομίας, του οποίου η αποστολή είναι να σχεδιάζει και να υλοποιεί έργα που συμβάλλουν στην επίτευξη βιώσιμης ανάπτυξης χωρίς αποκλεισμούς, μέσω της εκπαίδευσης, του πολιτισμού και της καινοτομίας.

Μάθετε περισσότερα

Το κέντρο σχεδιάζει και αναπτύσσει καινοτόμα εργαλεία, μεθοδολογίες, προϊόντα και υπηρεσίες που ανταποκρίνονται στις τρέχουσες κοινωνικές και οικονομικές προκλήσεις, και επιτρέπουν την πρόβλεψη και την προώθηση των αλλαγών που απαιτούνται για την επίτευξη μελλοντικών στόχων στην κοινωνία.

Το INFODEF υποστηρίζει τον εκσυγχρονισμό των εκπαιδευτικών συστημάτων και την καινοτομία στις παιδαγωγικές πρακτικές δημόσιων και ιδιωτικών εκπαιδευτικών ιδρυμάτων σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο. Διαθέτει μακρόχρονη εμπειρία στην ανάπτυξη καινοτόμων μεθοδολογιών, εργαλείων και πόρων διδασκαλίας και μάθησης, ενώ έχει συνδράμει σημαντικά στην ανάπτυξη προγραμμάτων κατάρτισης και μαθησιακών αποτελεσμάτων (βάσει EQF και ECVET), στον σχεδιασμό νέων εργαλείων για τον προσδιορισμό, την αξιολόγηση και την επικύρωση (βασικών, σημαντικών, οριζόντιων και επαγγελματικών) ικανοτήτων, στην ανάπτυξη καινοτόμων εργαλείων ΤΠΕ, στον σχεδιασμό μεθοδολογιών για την υποστήριξη προγραμμάτων και πρακτικών μάθησης με βάση την εργασία, σε νέα μέσα για την αναγνώριση και επικύρωση της μη τυπικής και άτυπης μάθησης, σε καινοτόμες μεθόδους διδασκαλίας, στην επιχειρηματική εκπαίδευση, στην ειδική εκπαίδευση, και στην αξιολόγηση της ποιότητας των εκπαιδευτικών προγραμμάτων.

Το INFODEF υποστηρίζει επίσης τη συμμετοχή άλλων οργανισμών στο πρόγραμμα Erasmus+, συμπεριλαμβανομένων εταιρειών, πανεπιστημίων, δημόσιων διοικήσεων, ΜΚΟ και κέντρων νεολαίας. Το INFODEF παρέχει στους οργανισμούς αυτούς υπηρεσίες συμβουλευτικής, καθοδήγησης και υποστήριξης καθ’ όλη τη διαδικασία υλοποίησης των έργων Erasmus+.

  • Erin Straka – estraka@vhs-cham.de

Εταίρος

VHS CHAM

Η VHS Cham είναι μια καταχωρημένη, μη κερδοσκοπική ένωση στο Άνω Παλατινάτο, η οποία δραστηριοποιείται σε τοπικό επίπεδο. Ο συνολικός αριθμός των διοικητικών, διδακτικών και εκπαιδευτικών υπαλλήλων πλήρους απασχόλησης είναι 70+, ενώ απασχολεί περίπου 300 ελεύθερους/-ες επαγγελματίες.

Μάθετε περισσότερα

Η VHS Cham παρέχει σεμινάρια στον τομέα της κοινωνίας, της επαγγελματικής εκπαίδευσης, των γλωσσών, της υγείας, του πολιτισμού και των ειδικών μαθημάτων (σχολείο δεύτερης ευκαιρίας). Η VHS Cham έχει μακρόχρονη εμπειρία στην ανάπτυξη σεμιναρίων με ιδιαίτερη έμφαση σε ευπαθείς ομάδες, ενώ είναι έμπειρη στην οργάνωση μαθημάτων για συγκεκριμένες ομάδες: νεαρούς/-ές ενήλικες, μεταξύ των οποίων άτομα που έχουν εγκαταλείψει τη φοίτησή τους, και ενήλικες με λιγότερες ευκαιρίες και ειδικές ανάγκες (π.χ. αναλφάβητοι/-ες, με δυσλεξία κ.λπ.), ηλικιωμένοι/-ες, άτομα ΕΕΑΚ (εκτός εκπαίδευσης, απασχόλησης ή κατάρτισης), μετανάστες/-στριες, πρόσφυγες.

Τα μαθήματα βασίζονται σε μια διαδικασία διαχείρισης ποιότητας που αναπτύχθηκε από κοινού με την Βαυαρική Ένωση Εκπαίδευσης Ενηλίκων (Bavarian Adult Education Association) και σύμφωνα με το σύστημα διαχείρισης του Ευρωπαϊκού Ιδρύματος για τη Διαχείριση της Ποιότητας (EFQM).

Η VHS Cham έχει επίσης εξέχουσα εμπειρία στον συντονισμό και τη δράση ως βασικός εταίρος σε πολλά έργα ανά τα χρόνια. Τα αποτελέσματα των προγραμμάτων απευθύνονταν σε νέους μαθητές/-τριες (που επίσης ανήκουν σε ευπαθείς ομάδες) και σε μαθητές δεύτερης γλώσσας, όπως είναι οι πρόσφυγες και οι μετανάστες, και στόχευαν στην παροχή καθοδήγησης και την αναγνώριση ικανοτήτων. Η VHS Cham επιδιώκει να βελτιώσει τη διαχείριση έργων εισάγοντας ψηφιακά εργαλεία και επιμορφώνοντας τους διαχειριστές/-τριες έργων και τα νεαρά μέλη του προσωπικού στον κλάδο.

Η VHS συνεργάζεται στενά με τη Βαυαρική Ένωση Εκπαίδευσης Ενηλίκων Bavarian (Adult Education Centre Association, bvv), το Ινστιτούτο Διεθνούς Συνεργασίας της Γερμανικής Ένωσης Εκπαίδευσης Ενηλίκων (Institute for International Cooperation of the German Adult Education Association, IIZ/DVV), το Γερμανικό Ινστιτούτο Εκπαίδευσης Ενηλίκων (German Institute for Adult Education, DIE) και τη Γερμανική Ένωση Εκπαίδευσης Ενηλίκων (German Adult Education Association, DVV), ενώ είναι μέλος του Ευρωπαϊκού Συνδέσμου Εκπαίδευσης Ενηλίκων (European Association for the Education of Adults, EAEA). Η συνεργασία στο πλαίσιο των προαναφερθέντων δικτύων θα ενισχύσει τη διάδοση και την αξιοποίηση του έργου. Πληροφορίες για το έργο και τα αποτελέσματά του μπορούν να διαδοθούν μεταξύ των προαναφερθέντων ιδρυμάτων σχετικά με τις ομάδες-στόχους του έργου.

Ο οργανισμός βραβεύτηκε με διάφορα βραβεία για έργα που ξεκίνησαν από το Volkshochschule im Landkreis Cham e.V. όπως το PLL Award 2011, το Ευρωπαϊκό Σήμα Γλωσσών (European Language Label) 2012, και το EAEA Grundtvig Award 2016. Η VHS Cham έχει εργαστεί σε διάφορα πανευρωπαϊκά προγράμματα όπως το Πρόγραμμα Δια Βίου Μάθησης (Lifelong Learning Programme), το Interreg και το Erasmus+, και ως εκ τούτου διαθέτει ένα πανευρωπαϊκό δίκτυο ιδρυμάτων με τα οποία συνεργάζεται.

Εταίρος

PETRA PATRIMONIA SUD

Η Petra Patrimonia Sud αποτελεί συνεταιρισμό επιχειρήσεων και απασχολούμενων με εξειδίκευση στην υποστήριξη συντονιστών έργων στον κλάδο της γεωργίας, της τοπογραφίας, του περιβάλλοντος, καθώς και των ναυτικών επαγγελμάτων.

Μάθετε περισσότερα

Η Petra Patrimonia Sud, μια πραγματική εναλλακτική στη δημιουργία επιχειρήσεων, επιτρέπει στους ιδιοκτήτες/-τριες έργων να αναπτύξουν τις δραστηριότητές τους με διαφορετικό τρόπο, σε ένα νόμιμο, ασφαλές, διαμορφωτικό και καινοτόμο περιβάλλον. Αυτό το πλαίσιο επιτρέπει, πρώτα απ’ όλα, τον έλεγχο της βιωσιμότητας ενός έργου.

Αναλαμβάνει δράσεις για την εκπλήρωση των ακόλουθων αρχών:

Να δίνει σε όλους/-ες την ευκαιρία να αναλάβουν έργα και να αναπτύξουν την τεχνογνωσία τους, οικονομικά και συνεργατικά·
Να προωθεί την υλοποίηση βιώσιμων οικονομικών έργων, αφήνοντας μια ειδική θέση για προγράμματα με στόχο α.μ.ε.α.
Να επιτρέπει στους εργαζόμενους/-ες και τους/τις επιχειρηματίες μισθωτής απασχόλησης να γίνουν εταίροι·
Η κοινωνική και οικονομική της καινοτομία να εξασφαλίζει την αναστρεψιμότητα και την εύκολη πρόσβαση στη δημιουργία επιχειρήσεων.

Στις δραστηριότητές της περιλαμβάνεται επίσης ένα πρόγραμμα καθοδήγησης με στόχο την ανάπτυξη συγκεκριμένων κοινωνικών δεξιοτήτων που χρειάζονται οι managers (εκτέλεση καθηκόντων, προσωπικές πρωτοβουλίες, ικανότητα πρόβλεψης και αποτελεσματικής αντιμετώπισης των αλλαγών, αποδοχή των πολιτισμικών και κοινωνικών διαφορών, ηγεσία, διαχείριση συναισθημάτων, αποτελεσματική διαχείριση του χρόνου, ανάπτυξη στρατηγικών…).

Η Petra Patrimonia Sud δραστηριοποιείται στον τομέα της κοινωνικής και αλληλέγγυας οικονομίας και της στενής εταιρικής σχέσης με κρατικές υπηρεσίες και τοπικές και περιφερειακές αρχές για την υιοθέτηση πολιτικών που σχετίζονται με την απασχόληση, την ένταξη, την κατάρτιση και, πιο συγκεκριμένα, εκείνες που αφορούν στην ανάπτυξη δραστηριοτήτων και επιχειρήσεων.

Το bEUjo+ είναι ένα διακρατικό έργο, του οποίου αποστολή είναι η ανάπτυξη 3 εργαλείων για νέους διαχειριστές/-τριες έργων στο πλαίσιο του προγράμματος Erasmus+, για την καλύτερη δυνατή αξιοποίηση ευκαιριών ανάπτυξης και μάθησης.

Erasmus+ programme co-funded logo

Το έργο bEUjo+ (αριθμός συμβολαίου 2020-1-FR01-KA226-VET-095470), εκπονείται με τη συγχρηματοδότηση του προγράμματος Erasmus+ της Ευρωπαϊκής Ένωσης.​

Ο παρών ιστότοπος αντικατοπτρίζει μόνο τις απόψεις του/της συγγραφέα, και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη για οποιαδήποτε πληροφορία που περιέχεται σε αυτόν.

© 2021 beujoproject.eu – Με την επιφύλαξη παντός νομίμου δικαιώματος. . Πολιτική απορρήτου.